Tüketici Hakem Heyeti

6502  Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicinin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

 

Ayıplı Mal : Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında  yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

 

    Tüketici, malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür.Tüketici bu durumda,

 

1-      Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,

2-      Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi,

3-      Ayıp oranında bedel indirimi

4-      Ücretsiz onarım isteme

 

haklarına sahiptir. Satıcı,  tüketicinin tercih ettiği seçimlik haklarıyla ilgili talebini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Müracaat İçin Gerekli Evraklar;

 

1-  Başvuru Formu (Dilekçe)

2- Ürün ile ilgili satın alma evrakları (Fatura, Garanti Belgesi, Kredi Kartı Slibi)

3- Müracaatlar bizzat müracaat sahibi tarafından ilgili evraklar ile birlikte Kaymakamlığımız Tüketici Hakem Heyetine yapılmalıdır.

 

İmalatçı-üretici, satıcı, bayii, acente, ithalatçı ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından müteselsilen sorumludur.

 

Ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıldır. 

 

Kapıdan Satışlarda; tüketici, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Tüketici 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını, iadeli-taahhütlü olarak firmanın merkez adresine ihtarname göndererek sonra yazılı dilekçe ile Hakem Heyetimize başvurur. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

     

         Tüketicilerin Hakem Heyetimize şikayet başvurularına ilişkin olarak işleme alınan dosyalarıyla ilgili kararları 3 ay içinde çıkar. Son dönemde yoğun bir şekilde artan müracaatlardan dolayı süre 4 ay'a kadar uzayabilmektedir.

 

         Değeri 2.000,00 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetimize başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda Hakem Heyetimizin vereceği kararlar tarafları bağlar. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz Tüketici Hakem Heyetinin kararının icrasını durdurmaz. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir.  

    

        İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetimizin, 2.000,00 TL’ye kadar bağlayıcı-kesin karar verme yetkisi vardır. 2.000,00 - 3.000,00 TL’arası limite kadar olanlara İl Tüketici Hakem Heyetinin  karar verme yetkisi vardır. 3.000,00 TL’nin üzerindeki  uyuşmazlıklarla ilgili olarak  Tüketici Mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

 

© 2010 - T.C. BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI.

Dizdariye Mah. Kaymakamlık Hizmet Binası A Blok Büyükçekmece İSTANBUL 34500

Tel: 0 212 883 10 08 Fax: 883 10 05 E-Mail: buyukcekmece«@»istanbul.gov.tr

MaveraBilişim Hizmetleri